حقوق مهندسی و پیمان

وظایف مهندسین ناظر در قانون پیش فروش

وظایف مهندسین ناظر در قانون پیش فروش

نظر به تصويب قانون پيش فروش و آيين نامه اجرايي آن و ضرورت آگاهي مهندسين ناظر از وظايف مصرّح در اين ضوابط، بدينوسيله مواد ذيربط قانون و آيين نامه مذكور را به شرح ذيل اطلاع رساني مي نمايد :

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

این دستورالعمل در اجرای ماده ۲۲قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و بند«د»ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳ برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تدوین و ابلاغ می گردد.

دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان

دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان

( موضوع ماده 2 آيين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ) (پشنهادي شماره 1354/ش/م مورخ 21/3/1379 شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و مصوب 10/11/1379 وزير مسكن و شهرسازي ابلاغي تحت شماره 20/100/6233 مورخ 11/11/1379.)

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش