دعاوی ناشی از قراردادها را در کدام دادگاه طرح کنیم؟

20 اردیبهشت 1398 | 04:23
دعاوی ناشی از قراردادها را در کدام دادگاه طرح کنیم؟

صلاحیت محلی دادگاهها منحصر به حوزه قضایی و قلمرو تعیین شده قانونی است و در مراجعه به دادگاه باید این صلاحیت قانونی مورد توجه قرار گیرد. طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. به استناد ماده 12 همین قانون: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به ان در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» و ماده 20 قانون مدنی تکلیف دعاوی مربوط به دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع، مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم را تعیین و آن را به دادگاه محل اقامتگاه خوانده ارجاع نموده است. اما دعاوی مانند دعوای ابطال قرارداد راجع به مال غیرمنقول، با توجه به اینکه دعوی راجع به غیر منقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

علاوه بر این، ماده 13 قانون یاد شده راجع به دعاوی بازرگانی و هر نوع دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده اختیاراتی را برای خواهان قائل شده است. مطابق این ماده قانون: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد با قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.»

مطابق ماده مذکور در این دعاوی خواهان اختیار انتخاب مرجع صالح را از بین سه دادگاه ذیل خواهد داشت:

1- دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد

2- دادگاه محل اجرای تعهد

3- دادگاه محل اقامتگاه خوانده

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از کشور (ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی):

همچنین مطابق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید آنجا تسلیم شود یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

 


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش