دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت به دفاتر مهندسی ساختمان

06 آذر 1398 | 18:32 ویژه نامه ها
دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت به دفاتر مهندسی ساختمان

دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت به دفاتر مهندسی ساختمان

بخش - الف - کلیات

ماده - 1 - به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته های هفت گانه ساختمان و همچنین به منظور ترویج کار گروهی در حرفه مهندسی ساختمان و ارتقای دانش فنی ، در جهت ارایه خدمات مهندسی کارآمد و افزایش بهره وری اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت میشوند و برای جلوگیری از فعالیت دفاتر فاقد صلاحیت مهندسی ، دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی میتوانند وفق مقررات مربوط راسا و یا با مسئولیت مشترک اقدام به تاسیس دفتر مهندسی و ارایه خدمات مهندسی نمایند . مشارکت در تاسیس اینگونه دفاتر به صورت مشارکت مدنی میباشد . دفاتر مذکور طبق ضوابط و شرایط مندرج در این دستورالعمل تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت شده و از امتیازات آن بهره مند میگردند .

ماده - 2 - شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار دفاتر مهندسی عبارت است از : 2-1- متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی حداقل باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشند . 2-2- افراد مؤسس دفتر مهندسی باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور بوده و به طور مشترک و با مسئولیت مشترک اقدام به تاسیس دفتر نموده و شرکا تمام وقت از میان خود یک نفر را به عنوان مسئول دفتر معرفی نمایند . 2-3- دفتر مهندسی باید دارای محل ثابت جهت ارایه خدمات مهندسی ساختمان باشد و در صورت تغییر محل دفتر مراتب حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اطلاع داده شود .

ماده - 3 - دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست .

ماده - 4 - به منظور بررسی و ارزیابی سوابق متقاضیان تاسیس دفاتر مهندسی یا تمدید مجوز های صادره قبلی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی آنان باید مدارک زیر ارایه شود : الف - تقاضای شرکای حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی و تکمیل فرم درخواست تاسیس دفتر توسط مؤسسین یا مؤسس . ب - تصویر مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و مدارک مؤید مربوط به تاسیس دفتر با مسئولیت مشترک کلیه شرکاء . ج - تصویر کارت معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همه شرکاء . د - تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر کلیه شرکاء . ه - مدارک مربوط به محل کار و نشانی آن . و - فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه های مربوط به صدور یا تمدید مجوز اعطای صلاحیت به دفتر . ز - معرفی کتبی مسئول دفتر ( باشرح وظایف مشخص ) به سازمان مسکن و شهرسازی استان ، که به تایید کلیه شرکاء رسیده باشد . ح - امضای فرم تعهدنامه ، مربوط به انجام وظایف ، ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تصویب و ابلاغ میگردد . ط - تصویر شناسنامه متقاضیان . ظ - دو قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی .

بخش - ب - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار

ماده - 5 - حدود صلاحیت دفاتر مهندسی برای انجام خدمات مهندسی مانند مطالعات ، تهیه طرح های مقدماتی و نهایی رشته های ساختمانی و انجام نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان ها در رشته های هفت گانه معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، ترافیک و نقشه برداری عبارت است از حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند . 5-1- شرکای دفتر علاوه بر مسئولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال به کار حقیقی خود دارند ، مشترکا نیز نسبت به حسن ارایه تمام خدمات مهندسی که در دفتر انجام می پذیرد مسئول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال متقاضیان میباشند .

ماده - 6 - وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال به کار دفاتر مهندسی در هر رشته را در فرم های متحدالشکل درج و مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام مینماید . مدت اعتبار مجوز های مذکور به شرط بقاء شراکت و تداوم همکاری شرکاء سه سال است و پس از پایان اعتبار ، دفاتر مهندسی مجددا ضمن ارزشیابی تعیین صلاحیت و ظرفیت خواهند شد .

ماده - 7 - ظرفیت اشتغال به کار مهندسان تمام وقت عضو دفتر مهندسی در رشته های هفت گانه ساختمان برای ارایه خدمات مهندسی ذی ربط و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه ها ، با توجه به تعداد شرکای دفتر به شرح جدول زیر تعیین میگردند : جدول ضرایب تعیین ظرفیت در بخش طراحی ، محاسبه و نظارت برای دفاتر مهندسی براساس تعداد اشخاص حقیقی که جزء شرکای دفتر مهندسی میباشند : برای دفاتربا عضویت 2 یا 3 نفر از رشته های هفت گانه ساختمان 15/1 برابر ظرفیت حقیقی هر یک ازشرکا برای دفاتربا عضویت 4 نفر از رشته های معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی از هر رشته یک نفر 20/1 برابر ظرفیت حقیقی هر یک ازشرکا برای دفاتربا عضویت 5 نفر از رشته های معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی از هر رشته حداقل یک نفر 25/1 برابر ظرفیت حقیقی هر یک ازشرکا برای دفاتر با عضویت 6 نفر و بیشتر از رشته های معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ازهررشته حداقل یک نفر 30/1 برابر ظرفیت حقیقی هر یک ازشرکا برای دفاتر با عضویت 7 نفر و بیشتر از رشته های معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ازهررشته حداقل یک نفر 35/1 برابر ظرفیت حقیقی هر یک ازشرکا 7-1- ضرایب جدول فوق الذکر مشمول تعداد کار تعیین شده در ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقیقی شریک در دفتر مهندسی نمیگردد . 7-2- در صورتی که دفتر مهندسی وسیله یک شخص حقیقی به طور انفرادی تاسیس شود ، حداکثر صلاحیت و ظرفیت دفتر مذکور ، همان صلاحیت و ظرفیت حقیقی فرد مؤسس خواهد بود . 7-3- شرکای دفتر مهندسی فقط در قالب ظرفیت اشتغال به کار تعیین شده برای دفتر مهندسی میتوانند از ظرفیت اشتغال به کار مهندسی خود استفاده نمایند و تا زمانیکه در دفتر مهندسی عضو هستند مجاز به استفاده از ظرفیت اشتغال به کار خود در خارج از حوزه فعالیت دفتر ، چه به صورت حقیقی یا حقوقی نیستند .

بخش - ج - مواد عمومی

ماده - 8 - شرح وظایف مسئول دفتر : 8-1- امضا و عقد قرارداد های مربوط به انجام و ارایه خدمات مهندسی ساختمان در چهارچوب صلاحیت و ترتیباتی که شرکاء برای امضا و مبادله قرارداد ها وضع نموده اند . 8-2- مسئولیت و پاسخگویی در قبال تعهدات قرارداد های دفتر . 8-3- انجام خدمات و هماهنگی هایی که درشرح خدمات گروه های مهندسی ساختمان مصوب سال 1378 وزارت مسکن و شهرسازی برای مهندس هماهنگ کننده تعیین گردیده است . 8-4- ممهور نمودن نقشه ها و مدارک به مهر دفتر و امضای آن مبنی بر انجام آن کار در دفتر مذکور . 8-5- انجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به شهرداری یا سایر دستگاه ها و ارایه مدارک یا گزارش دارد مشروط بر آنکه توسط شرکا به مسئول دفتر واگذار شده باشد .

ماده - 9 - مسئول دفتر مهندسی از بین شرکای دفتر و توسط ایشان ، طبق نظامنامه داخلی دفتر که به تصویب شرکای دفتر مهندسی می رسد انتخاب خواهد شد .

ماده - 10 - دفاتر مهندسی موظفند در صورتی که در ترکیب شرکاء ، تغییراتی حاصل شود ، حداکثر ظرف یک ماه مراتب را کتبا به مرجع صادرکننده مجوز اطلاع دهند تا پس از هماهنگی لازم نحوه ادامه کار به لحاظ میزان ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی مشخص گردد . در صورت خروج یک یا چند نفر از ترکیب شرکا و عدم اطلاع به موقع ، سازمان مسکن و شهرسازی استان رأسا و یا حسب گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا مرجع صدور پروانه ساختمان ، مجوز دفتر مهندسی را لغو خواهد کرد . مفاد این ماده باید در مجوز تاسیس دفتر مهندسی درج شود . 10-1- در صورت تغییر در ترکیب شرکای دفتر مهندسی و خروج یک یا چند نفر از آن ها ، مسئولیت ناشی از ارایه خدمات مهندسی که بوسیله شرکای مستعفی تعهد و امضا شده است از آنان ساقط نخواهد شد و مسئول دفتر باید بلافاصله جایگزین مناسب معرفی نماید .

ماده - 11 - امضای مجاز هر یک از شرکای دفتر مهندسی ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور باید با مهری همراه باشد که نام کامل ، رشته تحصیلی و شماره مجوز دفتر مهندسی در آن درج شده باشد .

ماده - 12 - حق الزحمه و شرح خدمات فنی شرکاء دفاتر مهندسی ، همان حق الزحمه و شرح خدمات مربوط به اشخاص حقیقی است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ شده است .

ماده - 13 - به استناد بند های ب و ج ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت و یا تاسیس هرگونه موسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی مهندسی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوطه ، تخلف محسوب و مشمول مجازات های انتظامی مندرج در آیین نامه اجرایی قانون مذکور میگردد . کلیه دفاتر مهندسی موجود به لحاظ کنترل مدارک صلاحیت حرفه ای مؤسسین آن ها و تعیین ظرفیت های قانونی ، موظفند خود را با ضوابط این دستورالعمل انطباق دهند .

ماده - 14 - علاوه بر وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در اجرای بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی شرکای دفاتر مهندسی و رعایت ضوابط این دستورالعمل در استان مربوطه میباشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را به شورای انتظامی استان ، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذی ربط اعلام نمایند .

ماده - 15 - چنانچه هر یک از شرکای دفتر مبادرت به تخلف در امور خدمات مهندسی نمایند ، مشمول مجازات های انتظامی براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خواهند شد .

ماده - 16 - کلیه سازمان های مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان ها موظفند مفاد این دستورالعمل را به طرق مقتضی به اطلاع مهندسان و دفاتر مهندسی استان و اعضای خود برسانند .

ماده - 17 - در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این دستورالعمل طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد .

ماده - 18 - این دستورالعمل مشتمل بر 18 ماده و 13 بند است .


آخرین مطالب حقوق مهندسی و پیمان

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش