اعلام نرخ دیه در سال 1400

15 فروردین 1400 | 09:14
اعلام نرخ دیه در سال 1400

در اینجا نرخ دیه به صورت کل و جزء حسب اعلام قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ را بیان می‌کنیم.
۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۳-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰ تومان
۴-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰ تومان
۵-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰ تومان
۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰ تومان
۸-یکصدم دیه کامل (یک درصد) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۲۴۰۰۰۰۰ تومان
۱۰-یک دهم درصد ۴۸۰۰۰۰ تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰ تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۱۹۲۰۰۰۰ تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰ تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۲۸۸۰۰۰۰ تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۳۳۶۰۰۰۰ تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰ تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰ تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰ تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰ تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰ تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰ تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰ تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰ تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰ تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰ تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰ تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰ تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰ تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
۳۶-پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰ تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰ تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰ تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰ تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰ تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰۰ تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰ تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۷-ثلث دیه کامل (یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۸- ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۴۹-خمس (یک پنجم) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰ تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
۵۴- حارصه (یک شتر) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
۵۵-دامیه (دوشتر) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
۵۶-متلاحمه (سه شتر) ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان
۵۷-سمحاق (چهار شتر) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
۵۸-موضعه (پنج شتر) ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
۵۹-هاشمه (ده شتر) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر) ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر) ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان
۶۲-جائفه (ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۶۳-دامغه (ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰ تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۶۶-سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
۶۷-سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) ۱۲۰۰۰۰ تومان
۶۸-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
۶۹-دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
۷۰-دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست، (یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۵-دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان
این مقادیر دیه در قانون آمده است و با تصمیم پزشکی قانونی مقداری که قاضی تعین کند باید بر اساس این جدول پرداخته شود.

موسسه حقوقی وکالتی دادبرگ قانون


آخرین مطالب اخبار

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش