اسناد معاملات تجاری

18 آبان 1398 | 13:12 ویژه نامه ها
اسناد معاملات تجاری

اسناد معاملات تجاری

اسنادی که در معاملات تجاری استفاده می شود

الف- اسناد بازرگانی COMMERCIAL DOCUMENTS
در مبادلات بین المللی برای آنکه طرفین قرارداد از مشخصات کامل کالای مورد مبادله و نحوه حمل , بسته بندی و شرایط پرداخت آن اطلاع کافی داشته داشته باشند , اسنادی را مورد استفاده قرار می دهند تا مبین این موارد بوده و حتی المقدورابهامی ازنظر توافقهای به عمل آمده وجود نداشته باشد .

مهمترین اسناد مذکور به قرار زیر می باشد :

1- پروفرما اینویس
2- سیاهه تجاری
3- سیاهه گواهی شده
4- سیاهه تائید شده
5- سیاهه کنسولی
6- گواهی مبداء
7- لیست بسته بندی و مشخصات کالا
8- گواهی وزن
9- گواهی ( کیفیت و بازرسی ) کارخانه سازنده کالا
10- گواهی بازرسی شخص ثالث
11- گواهی تجزیه کالا
12- گواهی لیست سیاه
13- گواهی بهداشت و سلامت
14- گواهی ضد عفونی

1- پروفرما اینویس – پیش فاکتور PROFORMA INVOCE
پروفرما اینویس یا پیش فاکتور یا پیش سیاهه , سندی است که فروشنده کالا به منظور اعلام مظنه و شرایط کالایی که می خواهد به فروشد , برای خریداران احتمالی ارسال می نماید و تفاوت آن در ظاهر با سیاهه تجاری در این است که فقط کلمه PROFORMA روی آننوشته شده است .
این پیش سیاهه یا پیش فاکتور هنگامی که مورد قبول خریدار کالا قرار گرفت خریدارآن را به مقامات کشورش جهت اجازه ورود کالا ارائه نموده و پس از قبول آنان مجوزپرداخت ارزش کالا را نیز دریافت می نماید .
در پروفرما اینویس معمولا شرایط معامله , قیمت واحد کالا , قیمت کل , شرایط حمل , نوع حمل , نام مبدا حمل , زمان تحویل و شرایط و نوع پرداخت ( پیش پرداخت برواتوصولی دیداری یا مدت دار و اعتبارات اسنادی دیداری یا مدت دار ) قید شده است .
پروفرما اینویس یا سیاهه پیشنهاد قیمت برای شرکت د رمناقصه نیز بوده و در اینمورد هم به کار می رود .
* توضیحات کاملتر در زمینه پروفرما را متوانید در اینجا مطالعه فرمائید.

2- سیاهه تجاری COMMERCIAL INVOICE
سیاهه تجاری یکی از اسناد مهم می باشد که فروشنده کالا به نام خریدار صادر و به همراه سایر اسناد بر طبق قرارداد فروش برای خریدار ارسال می نماید .
هنگامی که فروشنده کالای مورد قرارداد را آماده حمل نمود قیمت و سایر مشخصات و اطلاعات مربوط به کالا را در سیاهه تجاری تنظیم می نماید تا برای خریدار مستقیما یا از طریق بانک کارگزار خود ( بسته به نوع قرارداد ) ارسال نماید .
در سیاهه تجاری معمولا بایستی اطلاعات زیر مندرج شده باشد :
الف : نام و آدرس فروشنده و خریدار کالا روی کاغذ مارک دار و تاریخ صدور سیاهه .
شماره سفارش یا قرارداد , مقدار کالا , شرح کامل , قیمت واحد و ذکر کلیه هزینه های دیگری که قبلا هنگام عقد قرارداد ذکر گردیده و در قیمت واحد کالا به حساب منظورشده است و همچنین قیمت کل و کالا و هزینه ها .
ج: وزن کالا , تعداد بسته ها و علامت حمل و همچنین شماره آن
د: شرایط تحویل و همچنین شرایط پرداخت .
ه: در صورتی که نام کشتی حمل کننده کالا مورد تقاضا ی خریدار باشد , د رسیاهه بایستی قید شود .
گمرکات بعضی از کشورهای وارد کننده مشخصات زیر را نیز مطالبه می نمایند :
الف : سیاهه تجاری که توسط فروشنده امضاء شده باشد .
ب:کشور ساخت کالا د رسیاهه قید شود .
ج: بندر بارگیری و تخلیه یا مکان بارگیری و تحویل در سیاهه مشخص گردد.
همچنین در صورتی که درخواست شده باشد جزئیات و هزینه حمل و هزینه بیمه به صورت مجزا مشخص شود.

-3 سیاهه گواهی شده CERTIFIED INVOICE
سیاهه گواهی شده عبارت از سیاهه تجاری است که در آن فروشنده گواهی کرده است :
الف : کالا طبق قرارداد منعقده یا پیش سیاهه می باشد یا
ب: کالا ساخت کشور معین می باشد یا ساخت کشورهای ممنوع شده در قرارداد نمی باشد .
ج: هر مشخصات دیگری که خریدار از فروشنده درخواست نماید فروشنده در زیر سیاهه تجارتی نوشته و گواهی نماید .
معمولا از فروشندگان و صادر کننده چنین سیاهه ای خواسته می شود سیاهه مزبور رابه تائید اتاق بازرگانی محل یا مقام رسمی بازرگانی محل نیز برسانند .

4- سیاهه تائید شده LEGALISED INVOICE
بعضی از کشورها از فروشندگان کالا درخواست می نماید که سیاهه تجاری توسط سفارتیا کنسولگری کشور خریدار در فروشنده کالا گواهی شود در این حالت سیاهه امضاء شدهتوسط فروشنده , پس از گواهی توسط اطاق بازرگانی محل توسط سفارت نیز گواهی می گردد . این سیاهه را VISAED INVOICE نیز نامیده و بعضی از کشورهای خاورمیانه چنین سیاهه هایی را مطالبه می نمایند .

5- سیاهه کنسولی COSULAR INVOICE
بعضی از کشورها از وارد کنندگان سیاهه کنسولی مطالبه می نمایند .این سیاهه کهفرم چاپی بوده و توسط سفارتخانه های کشور فروشنده در اختیار فروشندگان قرار می گیردو توسط فروشنده پر شده و سپس توسط سفارتخانه ممهور به مهر می گردد و هزینه آنهاتوسط فروشنده پرداخت می گردد.
بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی تقاضا می نمایند که در سیاهه کنسولی , کشورسازنده کالا قید شده باشد و این موضوع بدان جهت است که قیمت فروش کالا با قیمت جاریکالای مذکور در بازار داخلی کنترل شود تا مشخص گردد که کشور خریداردچار دامپینگ DUMPING نشده است . ثانیا از لحاظ اتخاذ مبنائی جهت اخذ عوارض توسط مقامات گمرک کشور وارد کننده به کار برده می شود .
شرایط سیاهه کنسولی به شرح زیر می باشد :
الف : فرم سیاهه کنسولی بایستی د رکاغذ مارک دار وممهور به مهر و امضاءسفارتخانه یا کنسولگری کشور خریدار در کشور فروشنده باشد .
ب: اگر در اعتبار ۲ نسخه سیاهه کنسولی در خواست شده باشد هر دو نسخه بایستی درفرم مارک دار کنسولی و ممهور به امضاء سفارتخانه یا کنسولگری کشور خریدار باشد معمولا در این حالت کپی نسخه اول مورد قبول نمی باشد .
ج:علامت حمل ,تعداد بسته ها, وزن و شماره جواز ورود کالا در سیاهه کنسولی بایستی برابر با آنچه در سیاهه تجاری و یا بارنامه قید شده, باشد.
د: هیچ تغییر و یا اصلاحیه ای نباید در سیاهه کنسولی وجود داشته باشد و در صورتیکه فروشنده بخواهد جمله ای را اصلاح نماید بایستی آن را جداگانه در یک برگ اصلاحیه به ضمیمه فرم سیاهه کنسولی که به امضا سفارتخانه مورد نظر رسیده باشد , ارائه نماید .
ه: شرایط حمل مانند FOB, C&F,CIF بایستی همانطور که در سیاهه تجاری آمده درسیاهه کنسولی نیز قید گردد.
و: نام کشتی حمل کننده کالا در سیاهه کنسولی بایستی با نام کشتی قید شده دربارنامه مطابقت داشته باشد .

6- گواهی مبدا CERTIFICATE OF ORIGIN
گواهی مبدا سندی است که نام کشور سازنده کالا د رآن مشخص می شود . این سند باوجودی که در بعضی از کشورها توسط فروشنده یا نماینده او پرمی شود ولی معمولا در فرم ارائه شده توسط اطاق بازرگانی محل پر شده و توسط آن اطاق نیز گواهی می گردد. در متن این سند شرح کالا و کشور سازنده آن قید گردید . و توسط اطاق بازرگانی با دست امضاءشده و ممهور به مهر اتاق بازرگانی محل نیز می شود .
این سند ممکن است در ترکیب با سیاهه توسط فروشنده صادر گردد. گواهی ارزش کالا وساخت کالا در کشورهای مشترک المنافع , ترکیبی از سیاهه و گواهی ساخت بوده و نمونهای از این قبیل است . همچنین ممکن است گواهی مبدا توسط موسسه ثالثی مانند اتاق بازرگانی محل نیز صادر و گواهی گردد .
در اعتبارات اسنادی در صورتی که گواهی مبدا مطالبه شده و جزئیات و مشخصات دیگریدر آن قید نشده باشد بانک , گواهی مبدا را همانگونه که ارائه شده قبول می نماید .

7- لیست بسته بندی و مشخصات کالا PACKING LIST & SPECIFICATION
این اسناد نشان دهنده جزئیات کالای بسته بندی شده بوده و اغلب مسئولین گمرکات جهت بررسی محتویات داخلی صندوق و یا کارتن از آن استفاده می نمایند . در لیست بسته بندی نیازی به ذکر ریز قیمت هر واحد کالای بسته بندی شده نمی باشد و به همین جهت در PACKING LIST قیمت ریز کالای بسته بندی شده قید نمی شود ولی در لیست مشخصات SPECIFICATION قیمت ریز کالای بسته بندی شده قید می گردد .

8- گواهی وزن : WEIGHT CERTIFICATE
این گواهی توسط فروشنده و یا عمدتا توسط شخص ثالثی صادر می گرددو صرفا نشاندهنده وزن کالا است که بایستی با مقدار وزن نشان داده شده در اسناد نیگر مطابقت داشته باشد .

9- گواهی ( کیفیت و بازرسی ) کارخانه یا سازنده کالا ( فروشنده)
MANUFACTURER’S OR SUPPLIER’S QUALITY OR INSPECTION CERTIFICATE
سندی است که به موجب آن کارخانه یا تهیه کننده کالا اعلام می نماید که کالا رابررسی نموده و گواهی می کند که کالا مطابق با قرارداد منعقده و یا پیش سیاهه میباشد .
طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی , بانک هر سندی را که به عنوان گواهیکیفیت و بازرسی کالا ارائه شده باشد قبول می کند مگر اینکه مشخصات آن در متن اعتباردقیقا تعیین شده باشد .

10- گواهی بازرسی کالا توسط شخص ثالث THIRD PARTY INSPECTION CERTIFICATE
این نوع گواهی بازرسی کالا توسط اشخاص ثالث یا موسسه بازرسی مستقلی صادر می گردد . این موسسات کالا را از نظر کمی و کیفی ( بستگی به نوع قرارداد و یا شرایط تعیینشده در اعتبارات اسنادی ) بازرسی نموده و گواهی می نماید که کالا را در زمان حمل ویا در انبار کارخانه بررسی نموده و آن را برابر با مشخصات داده شده یافته اند و یااین که مشخصات کالا را دقیقا در گواهینامه ذکر می نمایند .
موسسات خریدار جهت جلوگیری از ضرر و زیانی که ممکن است در اثر عدم تطابق کالا بامشخصات ذکر شده د راعتبار به آنها وارد آید , مسئولیت بازرسی و کنترل کالا را به موسسات مستقلی که به شرکت های بازرسی معروفند محول می نمایند .
زیرا معمولا با توجه به شرایط اعتبار ممکن است امکان بازرسی کالا توسط خریدار ویا نماینده اوموجود نباشد و به علاوه اکثرا فروشندگان به علت آن که بازرسی کالا توسط خریدار , کنترل پرداخت را کاملا د راختیار خریدار قرار می دهد از قبول شرایطیکه در آن گواهی بازرسی کالای صادره توسط خریدار ذکر شده باشد , امتناع می ورزند لذادر چنین وضعیتی بازرسی کالا توسط شرکت های بازرسی مستقل , در زمینه کنترل شرایط کمیو کیفی کالا به خریدار کمک می نماید .
د رموارد متعددی دیده شده است که این موسسات بازرسی , علی رغم عدم تطابق شرایطکالا گواهی بازرسی را صادر نموده اند که پس از شکایت خریدار آنها به دادگاه فراخوانده شده و از آن آنان به نفع خریدار خسارت دریافت شده است .

11- گواهی تجزیه سازنده سازنده کالا MANUFACTURER ANYLYSIS CERTIFICATE
این گواهی اجزاء ومواد اولیه و نسبت های آنها د رساخت مواد شیمیایی و داروئی رابه وسیله تجزیه بیان می نماید . در بعضی موارد صدور این گواهی توسط یک لابراتور یاموسسه مستقل در خواست می گردد.

12- گواهی لیست سیاه BLACK- LIST CERTIFICATE
کشورهائی که در حال جنگ با کشور دیگری بوده و یا به لحاظ روابط تیره سیاسی باکشوری , خرید از کشور مزبور را ممنوع اعلام داشته اند تقاضای ارائه گواهی فوق را مینمایند . در این سند اطلاعات ذیل می تواند در خواست شود:
الف : کالا ساخت کشور مورد نظر نیست .
ب: طرفهای درگیر در فرآیند معامله ( از قبیل کارخانه سازنده کالا , بانک , شرکتبیمه , شرکت حمل کننده کالا و غیره ممکن است دارای روابط دوستانهای با چنین کشورخارجی باشند ) در لیست سیاهه قرار نداشته باشند .
ج: وسیله نقلیه ای که کالا را حمل می نماید نبایستی در بنادر آن کشور توقف نماید مگر اینکه به علت خاص مجبور به توقف باشد .
البته موسسات و اتاقهای بازرگانی اکثر کشورها از دادن چنین گواهینامه ای اکراهدارند .

13- گواهی بهداشت و سلامت دام HEALT VETERINARY AND SANNITARY CRTIFICATE
این نوع گواهینامه که برای خرید کالاهای خوراکی و دامی و پوست دام و حیوانات میباشد معمولا توسط مقامات کشور خریدار درخواست می گردد و صحت آن بایستی توسط مقامات بهداری , کشاورزی و یا دامپروری کشور فروشنده تائید شده باشد .

14- گواهی ضد عفونی :FUMIGATION CERTIFICATE
این گواهی معمولا هنگامی صادر می گردد که مقامات بهداشت و بهداری کشور خریدارچنین گواهینامه ای را در هنگام ورود کالا درخواست نمایند و لذا فروشنده موظف است کالاهای کشاورزی را قبل از بارگیر ی ضد عفونی نموده و مقامات بهداشت کشور فروشنده نیز گواهی و تائید نمایند که کالای فروخته شده عاری از هر نوع آفت گیاهی می باشد . البته بایستی توجه نمود که شرکت حمل کننده کالاهای کشاورزی نیز موظف است قبل ازبارگیری انبارهای خودرا ضد عفونی نماید و چنانچه به علت عدم ضد عفونی کالای مربوط خسارت ببیند مسئولیت آن متوجه شرکت حمل و نقل خواهد بود .

ب- اسناد حمل TRANSPORT DOCUMENT
تعریف کلی بارنامه :
به طور کلی بارنامه عبارت از سندی است که توسط شرکت حمل کننده و یا عامل حمل پساز دریافت کالا جهت حمل صادر می گردد . بارنامه ها دارای انواع مختلف می باشند :
1- بارنامه دریائی
2- بارنامه هوائی
3- بارنامه زمینی
4- راه نامه راه آهن
5- رسید نامه پستی
* اطلاعات کاملتر در زمینه بارنامه و انواع آن را میتوانید در اینجا بخوانید.

ج- اسناد فیاتا FIATA DOCUMENTS
با آنکه اسناد فیاتا در زمره اسناد حمل محسوب می شود ولی به واسطه برخی ویژگیهای آن بخش جداگانه ای به آن اختصاص یافته است .
فیاتا فدراسیون بین المللی مجمع نمایندگی های عاملین حمل ( فورواردرها ) می باشد .
INTERNATIONAL FEDERATION OF FORWARDING AGENT ASSOCIATIONS
اسناد این موسسه دارای شرایط و عبارات مهمی است در مورد تعهداتی است که به وسیلهعامل حمل یعنی صادر کننده سند فیاتا، پذیرفته شده است . اعضا فیاتا باید جهت صدوراسناد فیاتا مجوز لازم را از انستیتو عاملین حمل دریافت دارند .
Institute of Freight limited
این انستیتو از طرف سازمان فیانا مجاز گردیده که این گونه مجوزها را برای اعضا فیانا صادر نماید . باید اضافه نمود که فرمهای فیانا در اختیار غیر اعضا نیست وآنها نمی توانند از آن استفاده نمایند .
صادر کنندگانی که از خدمات عاملین حمل استفاده مینمایند اغلب در مقابل تحویلکالای خود رسید عامل حمل (فورواردر)را دریافت می دارند . عاملین حمل ( فورواردرها)سعی مینمایند تا جائی که امکان داشته باشد جهت تقلیل هزینه حمل , کالاهای مختلفی رابه طریقی در یک کانتینر گروه بندی کرده وقرار دهند تا حداکثر استفاده از فضای آنشده و بدین وسیله هزینه کاهش یابد .آنها سپس کانتینر را تحویل شرکت کشتیرانی میدهند .
شرکت کشتیرانی در پاره ای از مواقع بارنامه های مستقلی برای هر یک از کالاهائی که در کانتینر توسط عامل حمل قرارداده شده است صادر می نماید . بنابراین نه تنهاعاملین حمل ( فورواردرها ) بعضی مواقع برای هر قسمت از بار قرارداده شده در یک کانتینر رسیدی صادر می کنند , بلکه شرکت کشتیرانی نیز هم درچنین مواردی که لازم باشدبارنامه مربوطه را صادر خواهند نمود.
اسناد مزبور که توسط عاملین حمل صادر می گردد چیزی بیش از یک رسید نیست و نشاندهنده قرارداد حمل و یا سند انتقال مالکیت کالا نمی باشد .
مع هذا این رسیدها مدارکی است که به وسیله آن گیرنده کالا می تواند کالای خود رادر مقصد از نمایندگان عاملین حمل دریافت دارد . به همین لحاظ عاملین حمل(فورواردرها)مسئولیت کالا را به عهده دارند، در صورتی که حمل کننده carrierدارای چنین مسئولیتی در مقابل خریدار نیست ( مگر در مواردی که فورواردر خود حمل کننده نیز باشد) .

رسید عاملین حمل فیاتا Fiata FCR-Forwarders Certificate of Receipt
رسید عاملین حمل فیاتا برای استفاده فورواردرهای داخل سازمان فیاتا تهیه گردیدهاست . سند رسید کمپانی حمل و نقل فیاتا , فورواردرها را قادر می سازد که به ارسال کننده کالا سندی ارائه داده و بدان وسیله اعلام می نماید که مسئولیت کالای مورد نظر را به عهده گرفته است.
در رسید عاملین حمل فیاتا , فورواردرگواهی می کند که کالای مورد نظر را در اختیارگرفته و بر طبق دستورات غیر قابل برگشتی متعهد گردیده است که آن را برای شخص یاموسسه ای که در سند نشان داده شد, ارسال دارد . این دستورات تنها در صورتی قابل ابطال است که نسخه اصل سندFCR به فورواردر صادرکننده آن تسلیم گردد و او نیز درموقعیتی باشد که بتواند چنین دستور ابطالی را اجابت نماید .
رسید عاملین حمل فیاتا اساسا زمانی استفاده خواهد گردید که تولید کننده یافروشنده کالا را بر مبنای EXWORKS فروخته و نیاز به آن دارد که با ارائه رسیدعاملین حمل فیاتا به خریدار اثبات نماید که به تعهدات خود عمل نموده است .
در حالتی که اعتبار اسنادی گشایش شده باشد , فروشنده تحت این شرایط قادر خواهدبود با ارائه رسید عاملین حمل فیاتا صادره توسط فورواردر, از مبلغی که بر طبق شرایطاعتبار توسط خریدار د راختیار او گذاشته شده استفاده نماید . فروشنده به هیچ وجه حق دخل و تصرف در کالایی را که تحویل فورواردر شده و رسید حمل و نقل فیاتا مربوط طه آن نیز تحویل خریدار گردیده است , ندارد.
رسید عاملین حمل و نقل فیاتا قابل معامله نمی باشد و نظر به این که تحویل محموله به مشتری بستگی به تسلیم این سند ندارد فقط یک نسخه اصلی صادر می گردد و اگر نیازی به نسخ بیشتر ی باشد عبارت ((غیر قابل معامله )) روی آنها باید چاپ گردد.
هنگام صدور سند رسید عاملین حمل فیاتا FCR , فورواردر باید از موارد زیر اطمینان حاصل نماید:
الف: مطمئن گردد که کالای مورد بحث به وسیله او یا نماینده اش پذیرفته شده وهمچنین حق دخل و تصرف کالا تنها در اختیار اوست .
ب: مطمئن گردد که کالا در ظاهر سالم و در شرایط مناسبی باشد .
ج: مطمئن گردد که جزئیات درج شده در سند با دستوراتی که او دریافت داشتته مطابقت دارد .
د: مطمئن گردد که شرایط اسناد حمل ( مانند بارنامه ) مغایر با تعهداتی که او برطبق سند رسید کمپانی حمل و نقل پذیرفته است ، نباشد .
رسید عاملین حمل فیانا تابع شرایط عمومی حمل و نقل کالا در کشور صادرکننده سندمی باشد که این شرایط در ظهر رسید ذکر می شود و لذا این سند تنها به وسیله فورواردرهایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که شرایط عمومی را در فعالیت حمل ونقل خود مرعی دارند .
فوروارد حسب تمایل می تواند مجوزی را کسب نماید که بر طبق آن علامت و یا عنوان مخصوص خود را بالای اسناد چاپ نماید . تکثیر این اسناد توسط موسسات به طور انفرادیاکیدا ممنوع می باشد .
دقت کافی در تهیه و تکمیل این اسناد باید به کار برده شود زیرا جزئیات ذکر شدهدر این سند باید دقیقا مشخصات محموله , مسیر آن , نحوه دخلت و تصرف و دستورات ویژهمربوط به آن را مشخص و معین سازد . بنابراین موافقت شده است که صادر کننده این سندوجهی را بابت صدور و تکمیل آن دریافت دارد .

گواهی حمل عاملین حمل ونقل فیاتا FIATA (FCT) FORWARDERS CERTIFICATE OF TRANSPORT
گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا (FCT) سندی است که به وسیله فیاتا تدوین میگرددتا توسط عاملین حمل و نقل بین المللی عضو این سازمان مورد استفاده قرار بگیرد .
عامل حمل و نقل با صدور و تسلیم این گواهی به ارسال کننده کالا مسئولیت تحویلدادن کالا در مقصد را از طریق نماینده ای که به وسیله او ( فورواردر ) تعیین می شود , می پذیرد .
گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا (FCT) را می توان به محض آن که محموله برا یحمل تحویل عامل حمل ونقل ( فورواردر) گردد در اختیار ارسال کننده قرار داد. عاملحمل و نقل در تهیه و صدور سند FCT گواهی می نماید که مسئولیت ارسال و تحویل محموله مشخصی را بر طبق دستوراتی که به وسیله ارسال کننده کالا در این سند به او داده شدهاست , می پذیرد . عاملین حمل ( فورواردر ) مسئول تحویل محموله در مقصد از طریق نماینده یا آژانسی که تعیین نموده , به دارنده سند FCT بر طبق شرایطی که در ظهر این سند ذکر شده , می باشد .
مسئولیت ویژه ای که عامل حمل هنگام صدور سند FCT می پذیرد ممکن است با مسئولیتعادی او طبق شرایط عمومی سند مذکورتفاوت نماید . عامل حمل فقط مسئول رساندن کالا به شخص ثالث و تحویل دادن آنها صرفا د رمقابل ارائه سند FCT می باشد . در مواردی کهحمل و نقل تا مرحله تحویل کالا به گیرنده آن , معین گردیده است FCT به بانک , نقدا دریافت دارد .
هنگامی که گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا (FCT) به حواله کرد TO ORDER صادرشده باشد , قابل معامله است .
گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا هنگامی قابل معامله و در زمان تحویل کالامعتبر خواهد بود که نسخه اصل سند FCT به طور صحیح پشت نویسی شده باشد .
هنگام صدور سند FCT , عامل حمل در مورد رعایت نکات ذیل باید مراقبت های کافی به عمل آورد :
الف : باید مطمئن گردد که محموله مشخص شده در سند به وسیله خود یا نماینده اش ) شعبه یا عامل حمل واسطه ) قبول گردیده و حق هر گونه دخل وتصرف در آن تنها اختیار اواست.
ب: باید اطمینان حاصل نماید که کالا د رظاهر دارای شرایط خوب و وضعیت مناسبی است .
ج: باید اطمینان حاصل کند که جزئیات ذکر شده در سند به وضوح و روشنی با دستوری که او دریافت نموده است مطابقت دارد .
د: باید مطمئن شود که مسئولیت بیمه محموله مورد توافق قرار گرفته است .
و : باید به روشنی مشخص شود که یک و یا چند نسخه اصلی از سند قرار است صادرگردد .توصیه شده که اسناد FCT (فیاتا ) تنها به وسیله پست سفارشی ارسال گردد.
سند FCT تابع شرایط عمومی حمل و نقل کالا درکشور صادرکننده آن می باشد و اینشرایط در پشت سند FCT آمده است و لذا این سند تنها به وسیله عاملین حملی می تواندمورد استفاده قرار گیرد که از شرایط عمومی مذکور در فعالیت های عاملیت حمل و نقل خود تبعیت نمایند . این شرکت ها درصورت تمایل می توانند با کسب مجوز , عناوین خودرا در قسمت فوقانی اسناد چاپ نمایند , تکثیر و چاپ بدون مجوز و سر خود این اسنادتوسط شرکت ها د رهر شکلی اکیداً ممنوع است .
از آنجائی که جرئیات مندرج در این اسناد باید به دقیقاً نشان دهنده شرح کامل محموله , مسیر آن , نحوه واگذاری و یا دستورات مخصوص باشد , حداکثر دقت ممکن بایددر صدور اسناد مذکور بکار برده شود . بنابر این موافقت شده است که عامل حمل صادرکننده این اسناد می توانند مبلغی بابت صدور آنها اخذ نماید.

بارنامه حمل مرکب فیاتا(FIATA COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING (FBL
بارنامه حمل مرکب فیاتا FBL یک سند حمل مرکب می باشد که به وسیله فیاتا برای استفاده ی عاملین حمل و نقل ( فورواردر ) بین المللی که به عنوان عاملان حمل و نقل مرکب عمل می کنند طرح ریزی شده است .
بارنامه حمل مرکب فیاتا یک سند قابل معامله است ( مگر آنکه بر روی آن عبارت غیرقابل معامله ذکر شده باشد ) که توسط اطاق بازرگانی بین المللی مورد تائید قرارگرفته است . بارنامه فیاتا دارای علامت اتاق بازرگانی بین المللی در کنار آرم سازمان ملی ( فورواردرها ) می باشد .
عامل حمل و نقل ( فورواردر ) صادر کننده بارنامه حمل مرکب فیاتا که به عنوان عامل حمل و نقل مرکب عمل می کند مسئولیت کالا و انجام عملیات حمل و نقل را به عهده دارد .
عامل مذکور ( فورواردر) نه تنها مسئولیت تحویل کالا را در مقصد به عهده می گیرد بلکه مسئول عملیات کلیه حمل کنندگان و اعما ل اشخاص ثالثی است که در حین حمل و نقلبه وسیله او به کار گرفته می شوند .
صادر کننده بارنامه فیاتا پرداخت خسارت بر مبنای ۳۰ فرانک طلا ( تقریبا دو (* SDR برای هر کیلو وزن ناخالص کالای گم شده یا خسارت دیده ممکن است پس از اثبات این مسئله که کالا د رچه مرحله خسارت دیده و یا مفقود شده و مکان وقوع حادثه کجا بوده , تعیین گردد و بدین وسیل میزان دیون او متناسب با مرحله حمل و نقل خواهد بود ( بند ب ماده ۶ شرایط بارنامه حمل و نقل مرکب فیاتا (FBL )

هنگام صدور بارنامه حمل مرکب فیاتا FBL , عامل حمل باید نسبت به رعایت نکات ذیل اطمینان حاصل نماید :
الف : محموله مورد بحث به وسیله خود و یا نماینده اش ( شعبه یا عامل یا فوروار درواسطه ) قبول گردیده و حق هر گونه دخل و تصرف در آن تنها در اختیار او است .
ب: کالا د ر ظاهر دارای شرایط خوب و وضع مناسبی باشد.
ج : جزئیات ذکر شده د رسند به وضوح با دستوراتی که او دریافت نموده است مطابقت دارد .
د: مسئولیت بیمه محموله قبلا مورد توافق قرار گرفته است .
ه: صریحاً مشخص گردیده باشد که یک و یا چند نسخه اصلی از سند قرار است صادرگردد.
توصیه می شود عامل حمل مذکور تعهدات خود را بر اساس شرایط FBL بیمه نماید و درهنگام دریافت تقاضای حمل , مراتب پوشش بیمه ای و دیون خود را اعلام نماید .
د- بیمه کالا در حین حمل

در تجارت جهانی خریداران , فروشندگان , حمل کنندگان و اعتبار دهندگان همگی سعی می نمایند در فعالیت های خود ریسک را به حداقل کاهش دهند و از این جهت همگی کوشش میکنند که پوشش بیمه ای لازم را درمعاملات خود ملحوظ دارند .بدون شک چنانچه این اطمینان نسبت به جبران خسارت احتمالی وجود نداشت ، مبادلات بین المللی بدین سهولت انجام نمی گرفت .

تعریف بیمه : بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند د رازا دریافت وجهی از طرف دیگر و در صورت وقوع حادثه ای که منجر به خسارت دیدن کالای مورد نظرشور , خسارات وارده بر کالا را جبران نموده یا وجه معینی را به او بپردازند .
متعهد را بیمه گرINSURER , ذینفع را بیمه گزار BENEFICIARY , و موضوع بیمه رامورد بیمه یا ASSURED می گویند .


آخرین مطالب حقوق گمرکی

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش